Serahema Encyclopedium

Din guide till Serahema

Världen

Serahema är en vacker men farlig värld där en bräcklig fred råder. Man minns ännu de horder av fhulrai och nattlöpare som under historiens gång har svept in tillsammans med mörkersvurna häxmästare och ödelagt hela riken. Man minns även hur maktgalna trollkarlar fick allianser att brista, skördar att slå fel och inbördeskrig att flamma upp. Ur askan av detta reste sig religionen Ba-Repta och har nu vuxit sig så stark att den har bannlyst bruket av Saven i tron att Mörkret är kuvat. Saven är en styggelse och att använda den innebär hårda fängelsestraff, landsförvisning och i vissa fall till och med döden. Sprungen ur gudars blandade blod rinner den fram över Serahema, pulserar och väntar på att tas i bruk. Lockande, nyckfull och begärlig. Och den enda magi kraftfull nog att stå emot Mörkret, som åter har vaknat.

I slaget vid Gudaklyft stod det klart att man inte var redo för de svartmagiker som kallas dashepti och nu för första gången gav sig till känna. Med sin blodsmagi och ensamma om att bruka Saven ledde de Mörkrets härskaror i striden. Det var endast tack vare sitt numerära övertag och genom att man raserade bron till Landanor som Västerländerna köpte sig en respit.

Priset var oerhört då man förlorade tiotusentals soldaters liv vid slaget och sedan dess inte har fått ett enda livstecken från Landanor. Nu rustar gränsrikena Dorlog och Niriat för det fortsättningskrig man vet ska komma. Ba-Repta har fortfarande ett starkt grepp om nationerna men det viskas i ölstugorna och gränderna. Är det så klokt att bannlysa Saven och endast lita till prästerskapets elementarmagi som försvar mot Naemins dasheptier?

 

geografi

Centrala Serahema går ofta under det missvisande samlingsnamnet Västerländerna och är i väst avgränsade av bergskedjan Draumkäke och i öst av förkastningssprickan Gudaklyft och Blodfloden. Trots att kejsardömet Elvorat ligger väster om Draumkäke räknas det ofta till Västerländerna då Ba-Repta är dess statsreligion.

Länderna väster om Draumkäke är karga och domineras av stäpp och öken medan Serahemas centrala riken utgörs av bördiga slättland. Norröver blir terrängen mer bergig och Niriats högplatå är vindpinad och kall. Om vi färdas österut kommer vi till Dorlogs vidsträckta barrskogar och tar vi oss ännu längre österut finner vi det högkulturella riket Landanor i himmelsberget Arans skugga. Där passerar floden Leindros för att sedan övergå i Blodfloden vid Gudaklyfts södra spets. Fortsätter vi ännu längre österut väntar kärr, Skuggbergen och farliga skogar. Inga av de våghalsiga vandrare som har färdats bortom dessa har återvänt.

Söder om Västerländerna finner vi det glesbefolkade öriket Tobam med sina vidsträckta grässtäpper. Tobam ligger i det väldiga Världshavet som sträcker sig längs hela södra Serahema och förbi Kryddöarna och upp till norra Karesh där det övergår i Ishavet. En smal landtunga av öar och is separerar Ishavet från dess raka motsats i det sjudande Drakhavet där det sägs att man kan skåda havsvidunder större än de väldigaste drakar. Norr om dessa hav väntar snövidderna och evig vinter.

Språk och raser

Generellt talar man västerländska i samtliga serehemska länder, men i Karesh är även språket bajuk vanligt och i många länder förekommer dessutom språkliga rester av farneith, även kallat det glömda språket. Farneith talades bland de första folken och används nu främst av skriftlärde och magiker.

Fhulrai är ett folkslag sprunget ur de stammar som korrumperades av guden Naemin och de talar sitt eget språk yokthor, men vissa individer kan även ord på västerländska.

Bland människorna görs, med undantag för de barbariska fhulrai, ingen skillnad utifrån ett rasperspektiv utan alla anses härstamma från samma ursprung, även om de kan variera stort i utseende. Hit räknas även dvärgarna och dessa  påstår till och med att alla människor en gång var dvärgar men att Saven korrumperade smäckra drakar och kortbenta människor till de högbenta former de har idag. Det förekommer dvärgfödsel även bland högbenta vilket anses vara ett bevis på detta.

Bortom Drakhavet ligger det mytomspunna Forlos där jättefolket havein sägs ha sina boningar. Enligt uråldriga skrifter talar de sitt eget språk havalo, men om detta språk vet man föga.

Vanliga uttryck

”Ib vilja dir gaudi”, alternativt ”Om gudarna vill”.

Sägs innan strid/duell eller vid ett parti Kungabräde. Kan även sägas för att önska någon tur på färden eller liknande.

”Den niriska vinden fostrar, stiltjen dödar”

Vanligt uttryck i Niriat som påminner om att en niriers liv är hårt och mödosamt.

”Hästpiss och flugskit”

Belmonnes favorit bland svordomar.

Valuta

I Serahema håller man ännu fast vid mynt där valutans metall anger värdet. Nedan redogörs för de olika myntslagen och deras inbördes relation. Varje nation präglar sina egna mynt med landets regent eller religiösa symboler i relief.

1 Dukat (Guldmynt) = 32 Mark = 1536 Skilling = 98304 Öre

1 Mark (Silvermynt) = 48 Skilling = 3072 Öre (motsvarar 700 SEK)

1 Skilling (Kopparmynt) = 64 Öre

1 Öre (Billig metall – tenn?)

 

Här följer exempel på valutans värde i Serahema.

1 dagsarbete = 1 Mark

1 ko = 30 Mark

1 gris = 4 Mark

1 stop öl = 3 Skilling

1 kanna öl = 36 Skilling

1 tunna vete = 35 Mark

1 kniv = 7 Skilling

1 finare kniv = 20 Skilling

1 brukssvärd = 1 Mark och 20 Skilling

1 finare svärd = 4-5 Mark

Kultur

Serahema har ett rikt och mångfaldigt kulturliv från Tobams karnevaler till teatrarna i Doshien, från de dödliga gladiatorspelen i Karesh till hovtrubadurerna i Menador och badhusen i Landanor.

Sånger och visor

Kringvandrande barder och trubadurer har hjälpt till att sprida mången visa och här kan du finna en del av dem. En del sånger är rena dryckesvisor medan andra rentav kan avslöja något om Serahemas förflutna.

Kungabräde

En mycket populär umgängesform från det furstligaste slott till den sjaskigaste taverna är brädspelet Kungabräde. Här finner du en utförligare beskrivning av spelet. Mycket nöje.

Colthiri

Ett niriskt kortspel som även kallas solstjärna. Enklare att ta med sig i fält än Kungabräde, men ändå med strategiska inslag. Här finner du en utförligare beskrivning av spelet (länk kommer).

Adel och ägande av jord

Serahema är en feodal värld, även om röster har börjat höjas med krav på demokratiseringsreformer. De olika länderna har liknande hantering av äganderätten förutom Karesh som är ett mer slutet land där styret har enväldig makt.

Titlar

Frälset utgörs av stormän som befriats från skatt, men istället ska ställa upp för regenten med häst och ryttare i stridbart skick, s.k. rusttjänst. Det finns t.ex. ungefär 500 frälse i Menador.

Hertig/Hertiginna: Används uteslutande av de kungliga familjerna.

Greve/Grevinna: Tre av de förnämsta inom det högre frälset förlänas denna titel åtföljt av ett mindre grevskap.

Baron (friherre)/Baronessa (friherrinna): Ett tiotal inom det högre frälset förlänas denna titel.

Storfurste/Storfurstinna: Högadel. Storfurstar kan erhålla titeln greve eller baron.

Furste/Furstinna: Lågadel.

Friborna frälsemän: Bönder som ställer upp med häst och ryttare kan bli frälsemän och kallas då friborna frälsemän.

Ägande av jord: 

Frälsejord: Land som antingen:

  • Ägs och brukas av frälsemän (säterier). Ingen beskattning.
  • Ägs av frälsemän, men brukas av bönder (frälsebönder) genom arrende till frälsemännen. Jorden är befriad från grundskatt.

Kronojord: Ägs av kronan, men brukas av arrendator (kronobonde). Brukningsrätten kan säljas eller ärvas.

Skattejord: Ägs och brukas av självägande bönder (skattebönder) som erlägger skatt till kronan.

Serahemas arméer

Militära befattningar

Högsta befäl innehas av regenten.

Officerare:

Fältmarskalk                     – Arméchef.

Fältöverste/General         – För befäl över brigad/del av armé.

Överste                               – Regementschef.

Överstelöjtnant                – Ställföreträdare åt regementschef.

Major                                  – Bataljonschef.

Kapten/Ryttmästare        – Kompanichef.

Löjtnant                             – Ställföreträdare, t.ex. kaptenlöjtnant.

Fänrik                                – Fanbärare.

Kadett                                – Under utbildning till officerare.

Underofficerare:

Fanjunkare                       – Högsta plutonsofficersgraden. Ansvar för utbildning och uppställning.

Sergeant                            – Lägsta plutonsofficersgraden.

Underbefäl:

Rustmästare                     – Högsta underbefälsgrad.

Furir                                  – Svarar för förläggning och förplägnad vid kompani.

Övriga befattningar allmänt:

Menig                                – Lägsta rang hos soldat. Saknar befälsrätt.

Dragon                              – Beriden infanterist som rider till slaget, men strider till fots.

Husar                                – Tungt kavalleri.

Fältskär                             – Utför förutom klippning och rakning de kirurgiska insatser som krävs i krig.

Profoss                              – Befäl som övervakar ordningen bland soldaterna, verkställer bestraffningar mm.

Mönsterskrivare             – Befäl vid kompani med uppgift att sköta rullföring, räkenskaper och andra skrivgöromål. I rang jämställd med sergeant.

Övriga befattningar i Menador:

Eldmästare                       – Överbefälhavare för Eldvakten. I rang jämställd med överste.

Antändare                        – Befäl över truppslaget fackla i Eldvakten. Som lägst i rang jämställd med löjtnant.

Fackelbärare                    – Soldat inom Eldvakten som främst använder Saven som vapen. Som lägst i rang jämställd med fänrik.

Övriga befattningar i Niriat:

Savkrigare                        – Soldat som behärskar Saven. Som lägst i rang jämställd med fänrik.

Truppslag

Trossen:

Förråd och underhåll. Indelas i kompanier.

Infanteri:

Pluton                                – 25 man. Minsta enhet i ett kompani.

Kompani                           – En enhet om 6 plutoner, dvs. 150 man.

Bataljon                             – Ett stridande förband om 4st kompanier, dvs. ca 600 man.

Regemente                        – Självständigt förband under ledning av en överste. Består vanligen av 8st kompanier, dvs. ca 1200 man.

Kavalleri:

Tropp                                 – ca 60-65 man

Kompani                           – 125 man

Skvadron                          – Ett stridande förband om 2st kompanier, dvs. ca 250 man

Regemente                       – Självständigt förband under ledning av en överste. Består vanligen av 4st skvadroner, dvs. ca 1000 man.

Artilleri:

I Serahema har man ännu inte lärt sig att tillverka krut och artilleriet utgörs därför av bågskyttar. I och med Eldvaktens införande kommer artilleriets roll att förändras.

Tropp                                 – ca 60-65 man

Kompani                           – 125 man

Skvadron                          – Ett stridande förband om 2st kompanier, dvs. ca 250 man

Eldvakten (Menador):

Fackla                                – 5 st fackelbärare. Varje Fackla leds av en Antändare som oftast är en Ba-Repta prästinna.

Brigad:

Taktiskt sammansatt förband om ca 5000 man. Kommenderas av en Brigadgeneral.

Typisk sammansättning:

  • 6 bataljoner infanteri
  • 1 Jägarbataljon
  • 2 skvadroner
  • 1 batteri artilleri
  • (plus även 1 fackla hos Menador)

Menadors Norra Armé:

Ett högre arméförband sammansatt av 2 brigader, tillsammans bestående av 12 bataljoner infanteri, 1 jägarbataljon, 4 skvadroner kavalleri, 2 batterier artilleri, samt 6 facklor.

Totalt ca ??? man.

Riken och domäner

Här redogörs för de nio riken som utgör Serahema samt ytterligare områden av särskilt intresse

Dorlog

Regent: Kung Dondorik Samdell

Huvudstad: Hebanor

Handelsvaror:

Kuriosa:

Doshien

Regent:

Huvudstad: Lebanet

Handelsvaror:

Kuriosa:

Elvorat

Regent: Kejsar Peoval Norienah

Huvudstad: Bar-Cheros

Handelsvaror:

Kuriosa:

Gho-Bael

Regent: Diverse. Gho-Bael är ett klanrike där varje klan styrs av en egen kung eller drottning. Försök har gjorts att ena dem under samma fana, men de har sällan varit framgångsrika.

Huvudstad: Se ovan.

Handelsvaror:

Kuriosa: Dvärgarna är det enda folk som har lyckats tämja grinner, ett slags små flygdrakar, och göra dem till bevingade riddjur.

Karesh

Regent: Den Evige.

Huvudstad: Chanuk

Handelsvaror:

Kuriosa:

Landanor

Regent: Drottning Nojheen dib Andari

Huvudstad: Lan-Denos

Handelsvaror:

Kuriosa: Efter slaget vid Gudaklyft vet ingen längre Landanors öde, men det sägs att Den Mörke Guden Naemin har förintat hela nationen och att endast vålnader och demoner nu dväljs där. Sedan bron över Gudaklyft revs finns inte längre någon förbindelse med Landanor och inga brevduvor har kommit därifrån sedan dess döda invånare började dyka upp längs Blodfloden. Inga av de spaningspatruller som Dorlog har skickat in i Skuggbergen har återvänt.

Menador

Regent: Kung Danim Jonai, efterträdd av kung Kevin Jonai.

Huvudstad: Azel

Handelsvaror:

Kuriosa:

Niriat

Regent: Drottning Finaria Delame

Huvudstad: Orudin

Handelsvaror:

Kuriosa:

Tobam

Regent: Favzhik Dornazt, kung av Vågorna. Radzjena Dornazt, Drottning av vidderna

Huvudstad:

Handelsvaror:

Kuriosa:

Vhasdin

Den ogenomträngliga djungeln Vhasdin är i sig inget rike då den saknar mänsklig befolkning, men det sägs att man kan finna ruinstäder i dess inre. Få har färdats djupt in i Vhasdin och återvänt och det sägs att de som lyckats har varit galna och babblat om en osynlig närvaro.

© 2024 Serahema Encyclopedium

Tema av Anders Norén